Dokumenty


Statut

Statut Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulaminy

Regulamin Zarządu Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Regulamin Rady Nadzorczej Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat w GSM
Regulamin Zebrań Wyborczych do RPN
Regulamin wnoszenia i rozliczeń z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w GSM
Regulamin przeprowadzania spółdzielczego referendum
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków GSM
Regulamin przyznawania i najmu pomieszczeń gospodarczych w budynkach mieszkalnych GSM
Regulamin gospodarki konserwacyjno remontowej GSM
R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych, terenów i miejsc pod reklamy w GSM
Regulamin ogłaszania i przeprowadzania przetargu na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach GSM
Regulamin finansowania budowy i użytkowania garaży w GSM
Regulamin współżycia mieszkańców i porządku domowego w GSM
Regulamin udostępniania dokumentów członkom GSM
R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlano -remontowych, usług i dostaw na rzecz GSM
Regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów GSM
Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszy GSM
REGULAMIN w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie napraw wewnątrz lokali w GSM
Regulamin Rady Przedstawicieli Nieruchomości GSM
Zasady funkcjonowania systemu Internetowej Obsługi Kontrahenta GSM
Regulamin przeprowadzania windykacji należności przez GSM
Regulamin przyznawania i użytkowania odpłatnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych i terenu na postawienie garaży blaszanych w GSM
Regulamin wydawania pilotów i identyfikatorów
Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w GSM
Regulamin przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości GSM

Remonty

Korekta planu remontów na rok 2024 Osiedle AO-1
Korekta planu remontów na rok 2024 Osiedle AO-2
Wykonanie planu remontów w 2023 roku Osiedle AO-1
Wykonanie planu remontów w 2023 roku Osiedle AO-2
Plan remontów na rok 2024 dla osiedla AO-1
Plan remontów na rok 2024 dla osiedla AO-2
Plan remontów na 2023 rok – AO-1
Plan remontów na 2023 rok – AO-2
Sprawozdanie z wykonania planu remontów za 2022 r- Administracja Osiedla Nr 1
Sprawozdanie z wykonania planu remontów za 2022 r – Administracja Osiedla Nr 2
Plan remontów na 2022 rok – AO-1
Plan remontów na 2022 rok – AO-2
Sprawozdanie z wykonania planu remontów za 2021 r- Administracja Osiedla Nr 1
Sprawozdanie z wykonania planu remontów za 2021 r – Administracja Osiedla Nr 2
Plan remontów 2021 – Osiedle nr 1 , Osiedle nr 2
Sprawozdanie z wykonania planu remontów za 2020 r. – Administracja Nr 1 i 2
Sprawozdanie z wykonania planu remontów za 2019 r. – Administracja Nr 1 i 2
Plan remontów na 2020 rok
Plan remontów na 2019
Sprawozdanie z wykonania planu remontów na 2018 rok-Administracja Osiedla 1 i 2
Plan remontów AO-1 na rok 2018
Plan remontów AO-2 na rok 2018

Druki

1 PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1a PEŁNOMOCNICTWO do udziału w pisemnym głosowaniu uchwał WZ
2 Oświadczenie – nieczystości- zwolnienie z opłaty
3 Oświadczenie -nieczystości – wznowienie opłaty
4 Pismo dot. załączników, zgłoszenie członkostwa (nabycie prawa odrębnej własności)
5 Pismo dot. załączników ( dot. nabycia własnościowego prawa)
6 Pismo dot. załączników – brak członkostwa (nabycie prawa odrębnej własności)
7 Pismo dot. nabycia przez współwłaścicieli prawa odrębnej własności
8 Pismo dot. nabycia przez współuprawnionych własnościowego prawa
8a Zgoda współwłaściciela na członkostwo w Spółdzielni
9 Oświadczenie dotyczące danych osobowych
10 Oświadczenie dane kontaktowe
11 Zgłoszenie członkostwa dla właścicieli lokali odrębna własność
12 Wniosek o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności
13 Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności
13a Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu w prawo odrębnej własności
14 Oświadczenie osoby, która nabyła prawo do mieszkania w zasobach Spółdzielni w sprawie zgłoszenia ilości osób do obciążeń czynszowych
15 Druk zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej z listą poparcia
16 Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej GSM
17 Oświadczenie kandydata na członka do Rady Nadzorczej GSM dotyczące posiadania biernego prawa wyborczego
18 Oświadczenie o danych osobowych- załącznik do wniosku o ustanowieniu odrębnej własności
19 Wniosek o udzielenie dostępu do IOK
20 Wniosek o wydanie identyfikatora pilota
21 Przesyłanie korespondencji na e-mail
22 Protokół zdawczo – odbiorczy
23 Karta zgłoszenia kandydata na zjazd przedkongresowy i oświadczenie