Przetargi


                                                                Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku,

                                                ogłasza przetarg na najem następujących lokali, z przeznaczeniem na działalność biurową lub handlowo- usługową:


-lokal użytkowy, przy ul. Rajskiej 14 w Gdańsku, o pow. 160,67 m²,  w cenie wywoławczej                 60,00 zł/m² netto,   EK=237,40 kWh (m²-rok),
-lokal użytkowy, przy ul. Kolonia Zręby 14 w Gdańsku, o pow.169,60 m², w cenie wywoławczej        25,00 zł/m² netto,   EK=251,50 kWh (m²-rok),
-lokal użytkowy, przy ul. Spadzistej 5 w Gdańsku, o pow. 182,20 m², w cenie wywoławczej                25,00zł/m² netto,    EK=172,80 kWh (m²-rok),
-lokal użytkowy, przy ul. Powstańców Warsz. 3 w Gdańsku, o pow. 11,39 m², w cenie wywoławczej   20,00zł/m²netto,  EK=152,30 kWh (m²-rok).

Do podanej ceny, należy doliczyć podatek od nieruchomości oraz opłaty za zużycie mediów.
Oferty w zamkniętych kopertach, zawierające informacje na temat prowadzonej działalności oraz proponowanej stawki czynszu za 1 m² netto, prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni, przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku, do dnia 28.09.2023 r., do godziny 14.00.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku,  w dniu 29.09.2023 r. o godzinie 12.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 58 302-30-25 wew. 22 lub 56.
Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny.                                                                                                                                        


 

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody z radiowym odczytem, w zasobach Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.    


Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni pod nr tel.(58) 302-30-25  wew. 12. 

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do nabycia drogą email, od dnia 16.08.2023r., po zgłoszeniu zapotrzebowania w Dziale Technicznym Spółdzielni.   

Oferty należy przesyłać na adres Zamawiającego do dnia 28.08.2023 r. do godz. 16.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2023 r. o godzinie 12.00 w biurze Zarządu przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku. 


Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony   na rok 2023, w zakresie:

•    roboty remontowo-budowlane – remont boksów piwnicznych,
•    roboty instalacyjne – sanitarne,
•    wykonanie i montaż wiat śmietnikowych.

Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni pod nr tel. 58 302-30-25 wew. 56, 12.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do nabycia, drogą e-mailową po zgłoszeniu zapotrzebowania w Dziale Technicznym Spółdzielni.
 
Oferty należy przesyłać na adres Zamawiającego do dnia 18.08.2023r. do godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2023r. godzina 12.00 w biurze Zarządu przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny.OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Powstańców Warszawskich 3, KRS 0000081100, NIP 5830001161 (dalej także: Spółdzielnia), unieważnia nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, położonych w Gdańsku – Oruni, obręb 303, u zbiegu ulic Piaskowa i Raduńska, obejmujących działki, o łącznej powierzchni 5082 m2

684/21, 687/1, 697/21, 688/29, dla których prowadzona jest KW GD1G/00016720/1

684/7, 688/5, 688/10, 686/10, dla których prowadzona jest KW GD1G/00017922/4

686/3, dla której prowadzona jest KW GD1G/00015951/2

688/8, dla której prowadzona jest KW GD1G/00015652/6

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku, wadium wpłacone przez uczestników przetargu, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni roboczych, od dnia unieważnienia przetargu. 


OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Powstańców Warszawskich 3, KRS 0000081100, NIP 5830001161 (dalej także: Spółdzielnia), ogłasza nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, położonych w Gdańsku – Oruni, obręb 303, u zbiegu ulic Piaskowa i Raduńska, obejmujących działki:

684/21, 687/1, 697/21, 688/29, dla których prowadzona jest KW GD1G/00016720/1

684/7, 688/5, 688/10, 686/10, dla których prowadzona jest KW GD1G/00017922/4

686/3, dla której prowadzona jest KW GD1G/00015951/2

688/8, dla której prowadzona jest KW GD1G/00015652/6

o łącznej powierzchni 5082 m2, z tym, że działki o nr: 687/1 (KW GD1G/00016720/1) i 686/3 (KW GD1G/00015951/2), zabudowane są budynkiem nieczynnej kotłowni, wyłączonej z eksploatacji w roku 2008, posadowionym częściowo na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdańska, o powierzchni 852 m2.

Sprzedaż w/w nieruchomości, nastąpi z ograniczeniami wpisanymi w księgach wieczystych, prowadzonych dla poszczególnych nieruchomości, które są do wglądu w siedzibie Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości, wynosi 4.459.980,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych brutto).

Przetarg odbędzie się w dniu 28.06.2023r., w sali narad na parterze budynku siedziby Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Powstańców Warszawskich 3, o godz. 12:00.

W stosunku do działek niezabudowanych, Gmina Miasta Gdańska posiada prawo pierwokupu.

Na działce numer 684/21, objętej księgą wieczystą KW nr GD1G/00015951/2, zawarta jest umowa dzierżawy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 44.599,80 zł (słownie czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100 brutto), w terminie do dnia 26.06.2023r., na rachunek bankowy Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr PKO 25 1020 1811 0000 0902 0014 1689.

Wysokość postąpienia w przetargu, wynosi 4.460,00 zł ( słownie: cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych).

Informacje dodatkowe dotyczące przetargu:

Osoby biorące udział w przetargu, winny zapoznać się z wymogami formalno - prawnymi zawartymi w Regulaminie przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku, z dnia 23 czerwca 2022r.

Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej, nastąpi w terminie 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Nie przystąpienie, bez usprawiedliwienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Spółdzielni, uprawnia Zarząd Spółdzielni do odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd Spółdzielni, zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 23 czerwca 2022 r. Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony w zakresie utrzymania czystości i porządku w częściach wspólnych nieruchomości oraz terenów zewnętrznych w rejonie ul. Siennickiej 3,4 w Gdańsku.


Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni pod nr tel. 58 302-30-25 wew. 12.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do nabycia, drogą e-mailową po zgłoszeniu zapotrzebowania w Dziale Technicznym Spółdzielni.
 
Oferty należy przesyłać na adres Zamawiającego do dnia 11.05.2023r. do godz. 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.05.2023r. o godzinie 10.00 w biurze Zarządu przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na rok 2023, w zakresie:

  • świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych wraz z inwentaryzacją lokali użytkowych.

Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni pod nr tel. 58 302-30-25 wew. 56, 12.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do nabycia, drogą e-mailową po zgłoszeniu zapotrzebowania w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Oferty należy przesyłać na adres Zamawiającego do dnia 11.04.2023r. do godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2023r. godzina 9:00 w biurze Zarządu przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny.


Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza przetarg nieograniczony na rok 2023, w zakresie:

  • roboty remontowo-budowlane – malowanie klatek schodowych i piwnic, remonty boksów piwnicznych
  • roboty remontowo-budowlane – kapitalne remonty balkonów
  • roboty instalacyjne – sanitarne

Informacji udziela Dział Techniczny Spółdzielni pod nr tel. 58 302-30-25 wew. 56, 12.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do nabycia, drogą e-mailową po zgłoszeniu zapotrzebowania w Dziale Technicznym Spółdzielni.

Oferty należy przesyłać na adres Zamawiającego do dnia 15.12.2022r. do godz. 15.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2022r. godzina 10.00. w biurze Zarządu przy ul. Powstańców Warszawskich 3 w Gdańsku.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny.