Historia Spółdzielni

Krótka historia działalności Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Diamentowa

Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa została powołana do życia w dniu 26 stycznia 1946 r. i wpisana do rejestru sądowego pod nazwą „Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdańsku. Członków założycieli było dwudziestu ośmiu.

Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła swoją działalność od odbudowy zniszczonych w czasie wojny budynków przy ulicach: Wygon, Powalna, Elbląska, Ogarna, Kartuska, Sowińskiego, Zagrodowa i Aleja Zwycięstwa.

W ciągu pierwszych czterech lat mieszkania otrzymało 345 rodzin. Spośród w/w nieruchomości w obecny skład zasobów Spółdzielni wchodzą jedynie budynki przy ulicy Długie Ogrody 45-49 (dawna Elbląska). Pierwsza połowa lat 50-56 to budowa jedno i dwurodzinnych domków. Powstały 32 takie domy, ale wkrótce zostały wyłączone spod administracji Spółdzielni.

Drugi etap intensywnej działalności inwestycyjnej

Diamentowa

trwał nieprzerwalnie od 1957 r. do 1978 r. Powstawały domy wielorodzinne przy ulicach Skarpowej, Zakopiańskiej, Kartuskiej 17-19, w rejonie ulic Rzeźnicka – Żabi Kruk - Kocurki i Rajskiej 14 oraz wykup od miasta budynków przy ulicy Stolarskiej (sfinalizowany ostatecznie dopiero w 1991 r.), Zamkowej 2 i Żabi Kruk 11. W roku 1965 oddano do użytku pierwsze budynki na osiedlu „Raduńska”, a w 1968 r. na osiedlu „Piaskowa”.

Równolegle budowano budynki przy ulicach Stryjewskiego 31 i Hożej 5. W 1969 r. Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa przejęła od Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej budynki przy ulicy Wałowej 38, Głębokiej 6 i Mostek 26.

W 1972 roku wybudowano dwa wieżowce przy ulicy Siennickiej 3 i 4, zakończono również realizację osiedla „Piaskowa” (łącznie 10 wieżowców). W latach 1973 – 1974 wybudowano i zasiedlono 4 wieżowce przy ulicy Spadzistej.

W latach 1974 – 1979 zrealizowano największe w historii Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej osiedle Suchanino. Wybudowano wówczas 40 budynków mieszkalnych mieszczących 2764 mieszkania. W tym samym okresie oddano do użytku 6 wieżowców na Siedlcach o 765 mieszkaniach oraz budynek przy ulicy Powstańców Warszawskich 3 o 120 mieszkaniach.

Na tym Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa zakończyła działalność inwestycyjną. W następnych latach zasoby Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powiększyły się już tylko o zakupione od miasta w 1981 r. budynek przy ulicy Zalesie 10, oraz o dwa budynki przy ulicy Kolonia Zręby 15,16, zakupione w 1983 r., a pochodzące z budownictwa patronackiego. W kolejnych latach podstawową działalnością Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej była eksploatacja zasobów mieszkaniowych.

Taki stan trwał do 1990 roku.

Zakopiańska

W latach 1990 – 1991 dokonano podziału Spółdzielni, w wyniku którego osiedle Suchanino utworzyło własną Spółdzielnię o tej samej nazwie, podobnie jak część budynków w rejonie ulic: Rzeźnicka, Żabi Kruk i Kocurki, których mieszkańcy powołali „Spółdzielnię Mieszkaniową Stare Przedmieście”.

Na przestrzeni lat dużą popularnością cieszyła się działalność osiedlowych świetlic, które skupiały wokół siebie dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, jednak ze względu na brak środków finansowych zakończyły swoją działalność w roku 1990r.

Obecnie Spółdzielnia posiada zasoby mieszkaniowe obejmujące 82 budynki, 4344 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 182.147,06 m², oraz lokale użytkowe lokale własne i garaże o łącznej powierzchni 7851,58 m².

Na dzień 31.12.2020r Spółdzielnia zrzeszała ogółem 4860 członków.

Zasoby Spółdzielni zgrupowane są dwóch jednostkach organizacyjnych:

Powstańców

Administracji Osiedla nr 1 – obejmującej budynki przy ulicach: Diamentowa 1,2,3,4,5,6,8,10,11,13,15, Rubinowa 1,2,3,4,5,7,9, Raduńska 10,19,27,36,38,40,42, Szafirowa 1,2, Turkusowa 1,2, Piaskowa 10, Granitowa 2,4,6, Perłowa 2,4,6, Koralowa 1,2,3, Długie Ogrody 45,47,49, Elbląska 67AB, Głęboka 6, Mostek 26, Siennicka 3,4, Hoża 5, Stryjewskiego 31, Zalesie 10.

Administracji Osiedla nr 2 - obejmującej budynki przy ulicach: Kartuska 17, 17A, 19, Powstańców Warszawskich 3, Zakopiańska 14,16,18,20, Skarpowa 20,21,22,23,24,25,26, Malczewskiego 78, Ogińskiego 16, Szara 5,7,9,27, Kolonia Zręby 15,16, Rajska 14AB, Stolarska 2,4,6, Spadzista 2,4,7,10, Wałowa 38, Zamkowa 2, Żabi Kruk 11.


Kontrolę i nadzór nad całością działalności Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej sprawuje 11-osobowa Rada Nadzorcza wybierana na 3-letnie kadencje.

Działalnością Spółdzielni kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz 2-osobowy Zarząd Spółdzielni w osobach:

 1. Prezesa Zarządu - Pana mgr inż. Wiesława Kucharczyka,
 2. Zastępcy Prezesa ds. technicznych – Pana mgr inż. Tomasza Młota.


W Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej funkcjonują dwie Rady Przedstawicieli Nieruchomości, wybierane na 4-letnie kadencje: RPN Osiedla Nr 1 i RPN Osiedla nr 2.


PERSPEKTYWY I ZAMIERZENIA

Podstawowe zadania i założenia na rok 2021 i lata następne to utrzymanie zasobów i mienia Spółdzielni w należytym stanie, gwarantującym bezpieczne użytkowanie i należytą jakość zamieszkiwania, w powiązaniu z optymalizacją kosztów utrzymania poprzez, m.in.:

 • -modernizację i wymianę elementów istniejących placów zabaw i elementów małej architektury.
 • - prowadzenie prac w zakresie zagospodarowania terenów, ze szczególnym uwzględnieniem budowy nowych miejsc postojowych, wymiany nawierzchni drogowych i na chodnikach oraz poprawy estetyki otoczenia,
 • - w ramach poprawy komfortu zamieszkiwania, wymiana domofonów analogowych (bardzo awaryjnych), na cyfrowe,
 • - systematyczny remont posiadanych lokali użytkowych i infrastruktury i zmianę stawek czynszowych w celu maksymalizacji zysków (nie podwyższanie stawek czynszowych lokali mieszkalnych),
 • - kontynuowanie programu poprawy efektywności energetycznej – prowadzenie i wdrażanie działań prooszczędnych i pozyskiwanie środków z tzw. białych certyfikatów, zasilając fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości uczestniczących w programie,
 • - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez kontynuację montażu instalacji ciepłej wody i likwidacje piecyków gazowych,
 • - budowa altan śmietnikowych, finansowanych w ramach działalności eksploatacyjnej poszczególnych nieruchomości - 10 letnim odpisem amortyzacyjnym,
 • - poprawa estetyki elewacji - mycie, malowanie elewacji zabrudzonej (glony lub pleśnie),
 • - analiza opracowanych resursów i oceny stanu technicznego dźwigów w celu określenia terminu i zakresu robót remontowych. Przedstawienie wytypowanym budynkom propozycji generalnej modernizacji dźwigów, polegającej na wymianie kabiny na nowoczesną, wymianie drzwi na automatyczne oraz wykonaniu dodatkowego przystanku windy na poziomie wejścia do budynku,
 • - opracowanie planu dociepleń dachów w konstrukcji stropodachów pełnych oraz kontynuacja działań polegających na wykonaniu izolacji przeciwwodnej ścian piwnicznych,
 • - opracowanie założeń programu montażu w naszych budynkach instalacji fotowoltaicznej PV, z przeznaczeniem na uniezależnienie się od wzrostu cen energii elektrycznej w częściach wspólnych nieruchomości oraz umożliwienia w latach następnych montażu pomp ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej w celu obniżenia stawek za podgrzanie ciepłej wody dla poszczególnych budynków.

Ponadto Spółdzielnia w 2021 roku, w celu uregulowania stanu prawnego działek oraz budynku po byłej kotłowni przy ul. Raduńskiej 7, zamierza dokonać zamiany z Gminą Miasta część gruntu pod budynkiem byłej kotłowni, na działkę przy ul. Małomiejskiej. Po uregulowaniu sytuacji prawnej, nieruchomość za zgodą Walnego Zgromadzenia będzie wystawiona na sprzedaż. Środki uzyskane z tego tytułu będą mogły wesprzeć fundusze remontowe osiedli.