Walne Zgromadzenie

Materiały na Walne Zgromadzenie 2019

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu uzupełniony porządek obrad 2019r

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia NA ROK 2019

Projekt Nr 1 Uchwaly WZ 2019 w sprawie zmian statutu

Projekt Nr 2 Uchwały WZ .2019 dot. rozp. wniosków polustracyjnych

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018r

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018r

Informacja z realizacji wniosków WZ w dn. 24.05 i 5.06. 2018r.

Projekt Nr 3 Uchwały WZ 2019 w spr. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018r.

Projekt Nr 4 Uchwały WZ 2019 w spr. zatwierdzenia sprawozdania rocznego i finansowego za 2018r.

Projekt Nr 5 Uchwały 2019 w spr. podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.

Projekt Nr 6 Uchwały WZ 2019 w spr. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Wiesławowi Kucharczyk za 2018r.

Projekt Nr 7 Uchwały WZ 2019. w spr. udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Pani Irenie Felczak za 2018r

Projekt nr 8 Uchwały członków Spółdzielni w sprawie Likwidacji nielegalnego przejazdu pomiedzy ulicami: Olejarną i Panieńską

Projekt nr 9 Uchwały członków Spółdzielni w sprawie Ogrodzenia budynku przy ul. Zamkowej 2

Projekt nr 10 Uchwały członków Spółdzielni w sprawie rozliczenia funduszu remontowego Zamkowa 2

Materiały na Walne Zgromadzenie 2018

UWAGA

1. Projekt Uchwały w sprawie zmian statutu GSM i projekt zmian

2. Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia GSM

3. Projekt Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej GSM

4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017

6. Załącznik do sprawozdania Zarządu z działalności GSM za 2017

7. Informacja z realizacji wniosków Walnego Zgromadzenia z 2017

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej GSM za 2017

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rocznego i finansowego GSM za 2017

10. Podział nadwyżki bilansowej GSM za 2017

11. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu GSM za 2017

12. Udzielenie absolutorium Z-cy Prezesa GSM za 2017

13. Projekt Nr 9 Uchwały WZ Nr .2018 część pierwsza miejsca postojowe Skarpowa

14. Projekt Nr 10 Uchwały WZ 2018r zmiany statutu część pierwsza Obniżenia wynagrodzenia

15. Projekt Nr 11Uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej część pierwsza obniżenie wynagrodzenia

Zawiadomienie o  zwołaniu Walnego Zgromadzenia 2018

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu uzupełniony porządek obrad 2018r

 

Materiały na Walne Zgromadzenie 2017:

Projekt nr 1 uchwały WZ z dnia 29.05 i 1.06.2017 w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni.

Projekt nr 2 uchwały WZ z dnia 29.05 i 1.06.2017 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej  GSM na kadencję 2017-2020

Projekt nr 3 uchwały WZ z dnia 29.05 i 1.06.2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016

Projekt nr 4 uchwały WZ z dnia 29.05 i 1.06.2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego i finansowego GSM za rok 2016

Projekt nr 5 uchwały WZ z dnia 29.05 i 1.06.2017 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za rok 2016

Projekt nr 6 uchwały WZ z dnia 29.05 i 1.06.2017 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Panu Wiesławowi Kucharczyk za rok 2016

Projekt nr 7 uchwały WZ z dnia 29.05 i 1.06.2017 w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Pani Irenie Felczak za rok 2016

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.