Druki

1 PEŁNOMOCNICTWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

1a PEŁNOMOCNICTWO do udziału w  pisemnym głosowaniu uchwał WZ

2 Oświadczenie – nieczystości- zwolnienie z opłaty

3 Oświadczenie -nieczystości – wznowienie opłaty

4 Pismo dot. załączników, zgłoszenie członkostwa (nabycie prawa odrębnej własności)

5 Pismo dot. załączników ( dot. nabycia własnościowego prawa)

6 Pismo dot. załączników – brak członkostwa (nabycie prawa odrębnej własności)

7 Pismo dot. nabycia przez współwłaścicieli prawa odrębnej własności

8 Pismo dot. nabycia przez współuprawnionych własnościowego prawa

9 Oświadczenie dotyczące danych osobowych

10 Oświadczenie dane kontaktowe

11 Zgłoszenie członkostwa dla właścicieli lokali odrębna własność

12 Wniosek o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności

13 Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności

14 Oświadczenie osoby, która nabyła prawo do mieszkania w zasobach Spółdzielni w sprawie zgłoszenia ilości osób do obciążeń czynszowych

15 Druk zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej z listą poparcia

16 Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej GSM

17 Oświadczenie kandydata na członka do Rady Nadzorczej GSM dotyczące posiadania biernego prawa wyborczego

18 Oświadczenie o danych osobowych- załącznik do wniosku o ustanowieniu odrębnej własności

19 Wniosek o udzielenie dostępu do IOK

20 Wniosek o wydanie identyfikatora pilota

21 Przesyłanie korespondencji na e-mail

22 Protokół zdawczo – odbiorczy

23Karta zgłoszenia kandydata na zjazd przedkongresowy i oświadczenie

Możliwość komentowania jest wyłączona.