Wybór Biegłego Rewidenta

27 Wrzesień 2021

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA

Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za lata obrotowe 2021 i 2022 i sporządzenie sprawozdania z  badania.

Oferty należy składać lub przesłać do siedziby Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej           ul. Powstańców Warszawskich 3, 80-152 Gdańsk do dnia 15 października 2021 r..

Oferta powinna zawierać: informacje o oferencie, cenę za przeprowadzenie badania, oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta, bez konieczności informowania pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.

Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego nastąpi w dniu

28 października 2021 r.

Zarząd GSM

Możliwość komentowania jest wyłączona.