Zapytanie ofertowe nr 1/rew/2020/GSM  na wykonanie zagospodarowania terenu i aranżacji placów zabaw w Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

12 Sierpień 2020

I. Zamawiający:

 1. Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 2. Adres: Powstańców Warszawskich 3,   80-152 Gdańsk
 3. NIP 583-000-11-61
 4. Osoba uprawniona do kontaktów w ramach zapytania ofertowego:

Leszek Kmieciak

Andrzej Białowąs

Tel. stacjonarny 58-3023025 wewn. 56,

e-mail:     sekretariat@gdanskasm.pl lub techniczny@gdanskasm.pl

 1. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone w Bazie Konkurencyjności ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
  na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.fuduszeeuropejskie.gov.pl
  , na stronie Biura Rozwoju Gdańska brg.pl w zakładce „Zamówienia Publiczne –
  Partnerzy rewitalizacji” oraz na stronie Zamawiającego www.gdanskasm.pl .

II. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie zagospodarowania terenu i aranżacji placów zabaw w Gdańsku, przy ulicach:
  Diamentowej 13, Szafirowej 1, Koralowej 1, Rubinowej 4 i Perłowej 4.
 2. Szczegółowy zakres prac określają projekty techniczne stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz
  przedmiar robót stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania
 3. Przedmiot zamówienia określono w oparciu o kody CPV:  

37535200-9 / wyposażenie placów zabaw
34928480-6 / pojemniki i kosze na odpady i śmieci
37440000-4 / sprzęt do ćwiczeń fizycznych
37441600-7 / trampoliny
37442900-8 / różnorodny sprzęt gimnastyczny
37535210-2 / huśtawki (pionowe) do placów zabaw
37535220-5 / urządzenia do wspinania
37535240-1 / zjeżdżalnie do placów zabaw
37535270-0 / piaskownice do placów zabaw
37535290-6 / ścianki i liny do wspinania
39113600-3 / ławki
45111200-0 / roboty ziemne
45342000-6 / wznoszenie ogrodzeń

 1. Zamawiający informuje, że posiada zaświadczenia o braku sprzeciwu do złożonych przez Gdańską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Gdańsku, ul. Powstańców Warszawskich 3, zgłoszeń z dnia:
 • 16-08-2019 r. nr rej. WUiA-V.6743.1211-2.2019.ZAL.246143, ul. Diamentowa 13,
 • 16-08-2019 r. nr rej. WUiA-V.6743.1212-2.2019.ZAL.246142, ul. Koralowa 1,
 • 17-09-2019 r. nr rej. WUiA-V.6743.1277-3.2019.KT.259744, ul. Szafirowa 1,
 • 07-10-2019 r. nr rej. WUiA-V.6743.1351-3.2019.IZB-EJ.275352, ul. Rubinowa 4,
 • 19-11-2019 r. nr rej. WUiA-V.6743.1782-3.2019.KW.396393, ul. Perłowa 4,

dotyczących zamiaru wykonania nowej aranżacji zagospodarowania terenu i placów zabaw przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Gdańsku, działki o numerach: 697/24 obr. 303, 680/120 obr. 303, 712/19 obr. 303, 697/24 obr. 303, 680/120 obr. 303S, które stanowią załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

III. Warunki Zamawiającego

Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i odpowiednie doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. Uznaje się, że Oferent posiada odpowiednią wiedzę i odpowiednie doświadczenie do realizacji zamówienia, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, wykaże się minimum trzema zakończonymi realizacjami prac związanymi z wykonaniem placu zabaw i/lub obiektów małej architektury, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy niż trzy lata, wykaże się minimum jedną zakończoną realizacją prac związaną z wykonaniem placu zabaw i/lub obiektów małej architektury, wykonaną w tym okresie.
  Dla potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Oferent składa wykaz zrealizowanych prac, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy niż 3 lata, to
  wykaz prac wykonanych w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających należyte wykonanie, wystawionych przez
  podmiot, na rzecz którego prace były wykonane. Dowodem potwierdzenia należycie wykonanej prac są protokoły odbioru i referencje. Lista wykonanych przez Oferenta prac, stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego i powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta.
 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył opłaconą polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej/inny dokument ubezpieczenia/ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 250.000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), w celu sprawdzenia zdolności poniesienia przez Wykonawcę określonych kosztów w celu uzyskania
  ubezpieczenia i zdolności Wykonawcy do ubezpieczenia własnej działalności na sumę żądaną przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy ubezpieczeniowej /dokumentu ubezpieczenia/
  Wykonawca, powinien załączyć inny dokument potwierdzający odprowadzenie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.) Wymóg opłacenia Polisy ubezpieczeniowej/ dokumentu ubezpieczenia, powinien być
  spełniony na dzień upływu terminu składania ofert.
 3. O udzielenie zamówienia nie mogą starać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu z uwagi na osobowe lub kapitałowe powiązanie z Zamawiającym polegające na:

a) Uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,

b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie zostało określony przez IZ PO,

c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Dla potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Oferent składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

 

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 1. Przedmiot zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać i przekazać Zamawiającemu – 12 tygodni od podpisania umowy.
 2. Miejsce wykonania zamówienia:Gdańsk, przy ulicach: Diamentowej 13, Szafirowej 1, Koralowej 1, Rubinowej 4 i Perłowej 4.

V. Warunki Zmiany umowy.

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie obejmującym termin realizacji zamówienia, termin płatności, wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, dokumentację projektową z powodu wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku zaistnienia którejkolwiek z następujących przyczyn:b) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć,c) niemożliwa do przewidzenia zmiana dokumentacji projektowej;d) w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, rozumianych jako okoliczności znajdujące się poza kontrolą którejkolwiek ze Stron, takich jak: trzęsienie ziemi, strajki (ale z wyłączeniem strajków pracowników Wykonawcy), powódź, pożar, COVID-19, z tym, że ta ostatnia okoliczność wynikać musi z zarządzeń i komunikatów władz lub organów administracji, do których Wykonawca miał obowiązek zastosowania się, wykonanie zobowiązań
  wynikających z Umowy zostanie zawieszone do czasu ustania takich okoliczności. Każda ze Stron jest zobowiązana do natychmiastowego powiadomienia drugiej strony o zaistniałych okolicznościach siły wyższej. Jeżeli takie okoliczności trwają dłużej niż 14 dni, Strony mogą wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym.e) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części,

  f) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia, do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia,

  g) gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia prac na obiekcie,

  h) zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usług lub ich zakresu, jeżeli  w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych,

  i) realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zgoda na nie została wyrażona przez Zamawiającego,

  j) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom,

  k) działanie osób trzecich lub organów władzy publicznej powodujące przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji umowy,

  l) konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, badań, ekspertyz lub decyzji administracyjnych,

  m) inne nieprzewidziane.

 2. Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie się to konieczne. W takim przypadku strony podejmą negocjacje celem ustalenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy.
 3. Zamawiający uprawniony jest do zmniejszenia zakresu robót będących przedmiotem Umowy, o ile wskutek okoliczności nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy, stanie się to konieczne. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robót obliczony wg wartości cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy.
 4. Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym strona umowy dowiedziała się lub powinna się
  dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
 5. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach.
 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę tj. wykonanie zobowiązania niezgodnie ze sztuką inżynierską.

V. Kryteria oceny oferty.

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) cena oferty brutto – 90 %
b) gwarancja (w skali od 36 m-cy do 72 m-cy) – 10 %

 

Zamawiający  wybierze  ofertę  najkorzystniejszą  zgodnie  z  przyjętymi kryteriami oceny:

a) cena całkowita brutto
KC – kryterium ceny
KC = CM/C x 90 (waga)
CM – najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert
C – cena brutto w PLN analizowanej oferty

b) gwarancja
KG – kryterium gwarancji
KG=G/GM x 10 (waga)
GM – najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert, jednak nie więcej niż 72 miesiące
G – termin gwarancji analizowanej oferty, nie mniej niż 36 miesięcy, jednak nie więcej niż 60 miesięcy.

 1. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie okresu gwarancji w ogóle, lub określi okres termin gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie. W przypadku udzielenia
  gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy do oceny przyjęta zostanie wielkość 60 miesięcy.
 2. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
 4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena plus kryterium okres gwarancji.

VI. Sposób przygotowania oraz badania ofert:

 1. Oferta i załączniki powinny być złożone w języku polskim pod rygorem nieważności i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli oferta i
  załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, określające jego zakres, podpisane przez osobę uprawnioną do
  reprezentowania Wykonawcy. Kserokopia pełnomocnictwa musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielające pełnomocnictwa lub złożona w formie odpisu potwierdzonego notarialnie.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
 3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli
  niewystarczających wyjaśnień.
 4. Oferty z rozwiązaniami równoważnymi – przedstawione w dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta lub ich nazw własnych należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31 oraz zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22 sierpnia 2019r. Określenie wymagań dla rozwiązań równoważnych określa załącznik nr 8 do zapytania ofertowego.

 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w sekretariacie Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Powstańców Warszawskich 3, 80-152  Gdańsk.
 2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/rew/2020/GSM.”
 3. Termin składania ofert do dnia 31.08.2020 roku do godz. 12.00.
 4. W przypadku ofert przesłanych pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do Zamawiającego.
 5. Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronach internetowych: gdanskasm.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.brg.gda.pl w zakładce „Zamówienia publiczne – Partnerzy rewitalizacji”.
 1. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.
 2. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 4. Na etapie realizacji projektu Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić  z Zamawiającym kolorystykę urządzeń lub inne decyzje, jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpią nowe fakty i okoliczności.
 5. Zamawiający – Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku” RPPM.08.01.01- 22-0002/17 upoważniła Partnera Wiodącego – Gminę Miasta Gdańska do upublicznienia zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności.

 

Załączniki do zapytania ofertowego nr 1/rew/2020/GSM:

 1. Projekty wykonania zagospodarowania terenu i aranżacji placów zabaw przy ulicach: Diamentowej 13, Szafirowej 1,
  Koralowej 1, Rubinowej 4 i Perłowej 4 w Gdańsku;
 2. Załącznik nr 1. 1-Diamentowa 13 cz opisowa
  Załącznik nr 1. 2-Diamentowa 13 część graficzna
  Załącznik nr 1. 3-Szafirowa 1 str tytułowa i opis
  Załącznik nr 1. 4-Szafirowa 1 część graficzna
  Załącznik nr 1. 5-Koralowa 1 str tytułowa i opis
  Załącznik nr 1. 6-Koralowa 1 część graficzna
  Załącznik nr 1. 7-Rubinowa 4 str tytułowa i opis
  Załącznik nr 1. 8-Rubinowa cz graf str 10
  Załącznik nr 1. 9-Rubinowa cz graf str 11
  Załącznik nr 1. 10-Rubinowa cz graf str 12
  Załącznik nr 1. 11-Rubinowa cz graf str 13 do 38
  Załącznik nr 1. 12-Perłowa 4 str tytułowa i opis
  Załącznik nr 1. 13-Perłowa 4 część graficzna
 3. Przedmiar robót;
  Załącznik nr 2. przedmiar robót.
 4. Lista zrealizowanych przez oferenta prac o charakterze jak przedmiot zamówienia – formularz;
  Załącznik nr 3. Lista prac
 5. Zaświadczenia Urzędu Miejskiego o braku sprzeciwu (5 szt.);
  Załącznik nr 4. Zaświadczenia WUiA brak sprzeciwu
 6. Oświadczenie o braku powiązań;
  Załącznik nr 5. Oświadczenie-o-braku-powiązań
 7. Formularz ofertowy;
  Załącznik nr 6. formularz ofertowy
 8. Wzór umowy o roboty budowlane;
  Załącznik nr 7. wzór umowy
 9. Rozwiązania równoważne;
  Załącznik nr 8. rozwiązania równoważne
 10. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.
  Załącznik nr 9. Klauzula-informacyjna-RODO

Pozostałe załączniki:
Treść zapytania ofertowego nr 1rew2020GSM

Możliwość komentowania jest wyłączona.