Konkurs

18 marca 2020

Rada Nadzorcza Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku
ogłasza konkurs na stanowisko

Członka Zarządu Zastępcy  Prezesa ds. technicznych

Konkurs odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 3.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 1. wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki budowlane lub pokrewne),
 2. minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 5 letni staż na stanowisku    kierowniczym  (mile widziane w spółdzielczości mieszkaniowej),
 3. znajomość Prawa spółdzielczego,  ustawy o spółdzielniach   mieszkaniowych  oraz ustawy  o gospodarce nieruchomościami,
 4. znajomość prawa budowlanego, zasad funkcjonowania Spółdzielni mieszkaniowych,
 5. umiejętność kierowania zespołem,

Oferta konkursowa powinna zawierać:

 1. życiorys (CV) i list motywacyjny,
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów,
 3. klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Spółdzielnię  Mieszkaniową z siedzibą w Gdańsku adres: 80-152 Gdańsk ul. Powstańców Warszawskich 3, tel. 58 302-30-25, email: sekretariat@gdanskasm.pl, moich
  danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb
  prowadzonego   postępowania   konkursowego   na   członka   Zarządu   Zastępcy   Prezesa ds. technicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich      danych oraz uchylenia  Dyrektywy 95/46/WE z dnia  27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.),
 4. oświadczenie o posiadaniu minimum 5-letniego stażu pracy  na stanowisku kierowniczym,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, w tym przestępstwa skarbowe,
 6. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie           przygotowawcze (dochodzenie lub śledztwo) lub sądowe związane z działalnością  gospodarczą,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie o nie prowadzeniu lub rezygnacji z prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni z chwilą wygrania konkursu,
 9. oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z członkami Rady Nadzorczej,
 10. oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych w toku postępowania konkursowego, dotyczących działalności Spółdzielni.

W przypadku złożenia kserokopii wymaganych  dokumentów, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego. Zgłoszenia nie spełniające wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu w postępowaniu konkursowym.

Oferty należy składać w terminie do dnia 17.04.2020r.  w zamkniętej kopercie w sekretariacie siedziby Spółdzielni lub przesłać na adres: Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Powstańców Warszawskich 3, 80-152 Gdańsk z dopiskiem „Postępowanie konkursowe na stanowisko: Członek Zarządu – Zastępca Prezesa ds. technicznych” lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@gdanskasm.pl

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydata.

Po zakończeniu procedury konkursowej dokumenty złożone przez kandydata podlegają zwrotowi.

Wymagany jest osobisty odbiór dokumentów. Dokumenty nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu ulegają zniszczeniu.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych umieszczoną w zakładce RODO

 

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.