Przetarg

10 Luty 2020

GDAŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
ul. Powstańców Warszawskich 3, 80-152 Gdańsk

_________________________________

Ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie n/wym. robót :
– drogowe
– instalacyjne ( ciepła i zimna woda) – w budynkach wielorodzinnych

Oferta powinna zawierać :

– dokumenty formalno-prawne prowadzonej działalności (opisane w Specyfikacji   Istotnych  Warunków Zamówienia – dalej SIWZ),
– referencje i warunki gwarancji,
– składniki cenotwórcze do rozliczenia wykonanych robót,
– zaparafowany wzór umowy,
– kserokopię polisy ubezpieczenia OC,
– inne dokumenty opisane w SIWZ.

Informacji udziela dział techniczny, pokój nr 12 (tel. 58 302-30-25 wew. 56). SIWZ do nabycia w siedzibie Zarządu Spółdzielni za cenę 30 zł + VAT.

Oferty należy składać w sekretariacie do dnia 20.02.2020 r. do godz. 14:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Możliwość komentowania jest wyłączona.