Konkurs

5 lutego 2020

Rada Nadzorcza Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdańsku
ogłasza konkurs na stanowisko
Członka Zarządu Z-cy Prezesa ds. ekonomicznych – Głównego Księgowego

Konkurs odbędzie się w siedzibie Spółdzielni w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich 3.
Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać następujące warunki:
1. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym
2. Co najmniej pięcioletni staż pracy w służbach finansowo-księgowych, w tym co najmniej dwa lata na stanowisku kierowniczym
3. Znajomość problematyki spółdzielni mieszkaniowych
4. Znajomość zasad rachunkowości zarządczej i kontroli finansowej
5. Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników
6. Dobra znajomość obsługi komputera i programów finansowo – księgowych
Oferta konkursowa powinna zawierać:
– życiorys (CV) i list motywacyjny,
– odpis dyplomu ukończenia studiów,
– klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Spółdzielnię
Mieszkaniową z siedzibą w Gdańsku adres: 80-152 Gdańsk ul. Powstańców
Warszawskich 3, tel. 58 302-30-25, email: sekretariat@gdanskasm.pl, moich danych
osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb prowadzonego
postępowania konkursowego na członka Zarządu Zastępcy Prezesa ds. ekonomicznych-
Głównego Księgowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.),
– oświadczenie o posiadaniu minimum 5-letniego stażu pracy w służbach finansowo-
księgowych, w tym, co najmniej dwa lata na stanowisku kierowniczym,
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
– oświadczenie, że w stosunku do kandydata nie toczy się postępowanie karne i nie był
skazany prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne przeciwko mieniu,
dokumentom lub karno- skarbowe,
– oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia w linii bocznej, z członkiem
Rady Nadzorczej GSM,

W przypadku złożenia kserokopii wymaganych dokumentów, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego. Zgłoszenia nie spełniające wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu w postępowaniu konkursowym.
Oferty należy składać w terminie do dnia 28.02.2020r. do godz. 13:00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie siedziby Spółdzielni lub przesłać na adres: Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Powstańców Warszawskich 3, 80-152 Gdańsk z dopiskiem „Postępowanie konkursowe na stanowisko: Członek Zarządu – Zastępca Prezesa ds. ekonomicznych – Główny Księgowy, nie otwierać”.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny i bez wyłonienia kandydata.
Po zakończeniu procedury konkursowej dokumenty złożone przez kandydata podlegają zwrotowi.
Wymagany jest osobisty odbiór dokumentów. Dokumenty nieodebrane w ciągu 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu ulegają zniszczeniu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.