List otwarty w sprawie opłat za śmieci

26 Luty 2013
LIST OTWARTY w sprawie opłat za śmieci Drukuj
Wpisany przez Patronacka Zarząd
środa, 20 lutego 2013 09:27
L I S T O T W A R T Y

gdańskich spółdzielni mieszkaniowych w sprawie wysokości opłat za odbiór i utylizację odpadów komunalnych od gospodarstw domowych w Gdańsku.

Pod koniec lutego b. roku Rada Miasta Gdańska zamierza przyjąć uchwałę w sprawie wyboru metody naliczania opłat za śmieci oraz jej wysokości. Projekt uchwały ustala wysokość opłaty za śmieci według tzw. metody powierzchniowej, czyli od powierzchni mieszkania w wysokości o,88zł/m kwadratowy. Czyni właścicieli i zarządców budynków wielo mieszkaniowych odpowiedzialnymi za realizację znacznej części postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, a w szczególności zobowiązuje do naliczania i pobierania opłat za odbiór odpadów i przekazywania ich gminie.

Jako zarządcy spółdzielczych lokali mieszkalnych w Gdańsku zdecydowanie protestujemy przeciwko przyjętej metodzie naliczania opłat i jej wysokości oraz przerzucenia kosztów wdrożenia „reformy śmieciowej” wyłącznie na mieszkańców z następujących powodów:

– przyjęta metoda powierzchniowa, jako jedna z 4 –ech możliwych do zastosowania jest najbardziej niesprawiedliwa, najpowszechniej krytykowana, nieakceptowana przez większość mieszkańców i zapewni Gminie najwyższe wpływy z opłat. Wyliczona stawka 88 groszy za metr kwadratowy za odpady niesegregowane niepoparta żadną kalkulacją kosztów oznacza dla większości spółdzielni 2-3 krotny wzrost kosztu ich wywozu . To metoda najwygodniejsza do realizacji przez urzędników, a najmniej korzystna dla mieszkańców.

Za nieuprawnione uznajemy uzasadnienie Urzędu Miejskiego wprowadzenia opłaty w takiej wysokości inflacją, wzrostem płac, zakupem nowych pojazdów i pojemników, dualnym systemem odbioru odpadów na mokre i suche i ich segregacja oraz opłatami za Via Toll nakładanymi na samochody odbierające odpady. W pewnym zakresie wdrażnie ustawy odbywa się już w niektórych dzielnicach Gdańska od kwietnia 2010 i nie spowodowało zauważalnego wzrostu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów,

– nasza analiza przyczyn i struktury tak radykalnego wzrostu kosztów odbioru i utylizacji odpadów wskazuje na zawyżenie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych, kosztów odpadów zielonych i zarządzania systemem, a pozycja Windykacja należności nie może obciążać dodatkowymi kosztami osób wnoszących opłaty,

– nie akceptujemy stosowania kary za brak segregacji odpadów w nieruchomościach wielo lokalowych w podwójnej wysokości opłaty , ponieważ jako zarządcy nie jesteśmy i nigdy nie będziemy w stanie zapewnić segregacji śmieci przez mieszkańców i wpływać na Gminę , by zapewniła odpowiednią ilość pojemników,

– ubolewamy nad faktem, że o wyborze metody naliczania opłat za odpady zadecydowała decyzja polityczna, a nie ekonomiczny rachunek i zwykła przyzwoitość postępowania wobec ludzi,

– sprzeciwiamy się sprowadzeniu zarządów spółdzielni mieszkaniowych do roli inkasentów opłaty szczególnie w sytuacji kiedy wzrasta ona dla większości mieszkańców spółdzielni ponad dwukrotnie, a jednocześnie całkowicie tracimy wpływ na jakość i terminowość usług świadczonych przez firmy wywożące odpady. Ustawa nie przypisuje spółdzielniom mieszkaniowym roli inkasenta.

– przepisy ustawy o własności lokali i o spółdzielniach mieszkaniowych zobowiązują właścicieli mieszkań do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem swoich lokali. Wobec powyższego konieczne jest uwzględnienie w uchwale Rady Miasta stosownych postanowień uwzględniających powyższy stan prawny. Właściciele mieszkań opłatę za śmieci powinni wnosić do Gminy bez pośrednictwa spółdzielni, tak jak wnoszą podatek od własności mieszkania i opłatę za wieczyste użytkowanie

– nie znajdujemy żadnego uzasadnienia faktycznego, by zarządy spółdzielni czynić odpowiedzialnymi za terminowe wnoszenie opłat przez mieszkania na prawach odrębnej własności oraz zobowiązywać je do ponoszenia kosztów sądowych i innych związanych z dochodzeniem roszczeń od takich mieszkań. Zobowiązywanie zarządców nieruchomości do wnoszenia opłat za odpady od mieszkań stanowiących prywatną własność uważamy za niezgodne z prawem,

– obciążanie zarządów spółdzielni obowiązkiem naliczania, pobierania i przekazywania Gminie opłaty za odpady od mieszkań stanowiących prywatną własność jest niezgodne z prawem,

– nie znajdujemy uzasadnienia do zobowiązania zarządów spółdzielni do przekazywania Gminie danych o mieszkaniach i ich powierzchni ponieważ dane te są w jej posiadaniu ,

– zmiana wysokości opłat za odpady przy zastosowaniu tej metody nie uwzględnia wpływów z ich poboru od kilkudziesięciu tysięcy podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Gdańsku,

Przyjęta wbrew woli większości mieszkańców metoda naliczania opłaty i jej wysokość oraz brak szczegółowych rozwiązań związanych z wdrażaniem” ustawy śmieciowej” w Gdańsku, podziału obowiązków pomiędzy podmiotami zobowiązanymi do jej wykonywania spowodują, że w konsekwencji skutki wprowadzenia tego bubla prawnego w nadmiernej wysokości poniosą mieszkańcy Gdańska, Gmina uzyskiwać będzie najwyższe z możliwych wpływy, a odpowiedzialność za chaos spowodowany przez parlamentarzystów i samorząd spadnie jak zwykle wyłącznie na zarządy spółdzielni mieszkaniowych.

– to nie metry , a ludzie wytwarzają odpady,

Opowiadamy się za” metodą osobową „ czyli od ilości osób w mieszkaniu jako najbardziej optymalną i sprawiedliwą. Według naszych wyliczeń opłata za wywóz odpadów niesegregowanych nie powinna przekroczyć 15 złotych od osoby.

Na oryginale podpisy zarządów gdańskich spółdzielni mieszkaniowych.

Gdańsk, luty 2013 rok

Poprawiony: środa, 20 lutego 2013 09:35
Stanowisko w sprawie opłat za śmieci Drukuj
Wpisany przez Patronacka Zarząd
środa, 13 lutego 2013 08:57
Stanowisko Zespołu Pomorskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowych
Na podstawie informacji napływających ze spółdzielni mieszkaniowych oraz w oparciu o własne analizy Zespół Gdańskich Spółdzielni Mieszkaniowych wyraża sprzeciw zarówno w odniesieniu do przyjętej dla Gdańska podstawy naliczeń opłat, jak i wysokości (kalkulacji) kosztów.

Przyjęta podstawa do naliczenia opłat jako powierzchnia lokalu mieszkalnego budzi największe kontrowersje, wręcz sprzeciw zdecydowanej większości Zarządów i Rad Nadzorczych spółdzielni jako najmniej akceptowalna przez mieszkańców.

Zdaniem Zespołu na brak akceptacji podstawy zdecydowany wpływ ma wysokość projektowanej opłaty i brak uzasadnienia dla tej wysokości w porównaniu do aktualnych opłat wynoszących znacznie poniżej 10zł/osoby brutto. Analiza wcześniej przedstawionej struktury opłat zdaniem Zespołu zawiera zawyżone koszty w pozycji Zagospodarowanie odpadów komunalnych, Odpady wielkogabarytowe oraz Zarządzanie systemem, a pozycja Windykacja nie powinna w ogóle obciążać kosztów opłaty śmieciowej, gdyż nie można obciążać osób płacących za śmieci, kosztami osób, które nie wnoszą tej opłaty. Koszty obsługi windykacyjnej muszą w pełni być pokrywane przez osoby, wobec których prowadzona jest windykacja. Odnośnie zawyżonych kosztów zagospodarowania pragniemy podkreślić, że w dzisiejszej opłacie za śmieci tzw.”opłata marszałkowska” dotyczyła kosztów zagospodarowania odpadów i funkcjonowania „wysypisk śmieci” i brak jest uzasadnienia, dlaczego te koszty stanowią tak wysoki poziom kosztów w całej opłacie śmieciowej. Z naszej praktyki gospodarki śmieciami koszty odpadów wielkogabarytowych nigdy nie stanowiły takiego poziomu w odniesieniu do całkowitych kosztów wywozu nieczystości, to tym bardziej przy podwyższonej opłacie nie powinny stanowić 3,9% opłaty śmieciowej.

Koszty zarządzania powinny być sprecyzowane, łącznie z uwzględnieniem czynności obsługi gospodarki śmieciami przez właścicieli i zarządców nieruchomości.

Nie do zaakceptowania jest propozycja segregacji śmieci i „kar” stosowanych za nie segregowanie śmieci w odniesieniu do nieruchomości wielolokalowych. Przy założeniu, że każdy mieszkaniec może wrzucić śmieci do każdego pojemnika, brak segregacji śmieci na mokre i suche przez jednego mieszkańca nie może powodować karnej opłaty dla pozostałych współmieszkańców. Naszym zdaniem należy położyć większy nacisk na ustawienie większej ilości pojemników na odpady segregowane: papier, plastik, szkło białe i szkło kolorowe i dążyć do wdrożenia segregacji odpadów na mokre i suche bez stosowania kar w odniesieniu do budynków wielolokalowych.

W załączeniu Zespół przedstawia propozycje kształtowania się struktury opłat dla mieszkańców w zależności od wielkości lokali mieszkalnych i ilości zamieszkujących osób.

Jednocześnie zwracamy uwagę na brak rozwiązania problemu gospodarki śmieciami w odniesieniu do lokali użytkowych i zakładów znajdujących się na terenach mieszkalnych, gdyż brak jednoznacznego uporządkowania tego problemu może zniweczyć cały proces segregacji i gospodarki śmieciami.

Ponadto jako Zespół Spółdzielni Mieszkaniowych wnosimy o możliwość skutecznego wypowiedzenia się i konsultacji w sprawach Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdańska.

 

Propozycja opłat za śmieci w zależności od powierzchni lokalu i ilości zamieszkałych osób (można przyjąć jako górna granica opłat)

 

 

Powierzchnia lokalu mieszkalnego S Liczba osób Wysokość opłat
 

(45) 35 ≥ S

1 os 15 zł 15 zł
2÷4 30 zł 30 zł
≥ 5 40 zł 45 zł
 

(105) 85 ≥ S

1 os 20 zł 20 zł
2÷4 40 zł 40 zł
≥ 5 55 zł 60 zł
 

(105) 85 < S

1 os 30 zł 30 zł
2÷4 60 zł 60 zł
≥ 5 80 zł 90 zł

 

 

Powierzchnia lokalu mieszkalnego S Liczba osób Wysokość opłat
 

(45) 35 ≥ S

1 os 15 zł 15 zł
2÷5 30 zł 40 zł
≥ 6 45 zł 55 zł
 

(105) 85 ≥ S

1 os 20 zł 20 zł
2÷5 40 zł 50 zł
≥ 6 60 zł 70 zł
 

(105) 85 < S

1 os 30 zł 30 zł
2÷5 60 zł 70 zł
≥ 6 90 zł 100 zł

 

 

Dla domków jednorodzinnych można przyjąć dodatkowo zróżnicowanie zależne od wielkości działki.

Propozycja jw. dotyczy działki poniżej 400m2

 

działki w granicach 400 ÷ 1200m2 x 1,1

 

działki powyżej 1200m2 x 1,2

 

lub inna modyfikacja wskaźnika

Możliwość komentowania jest wyłączona.